H.V. Olympia '72

Olympia Nieuws

ALV start om 19:00 uur

Aanstaande vrijdag, 6 oktober, vieren we ons 45-jarig bestaan aansluitend aan de algemene ledenvergadering. Vanwege dit feit zal de vergadering starten om 19:00 uur!

De agenda is als volgt:

1.              Opening

2.              Mededelingen

3.              Notulen Algemene Ledenvergadering 2016

4.              Jaarverslag bestuursjaar 2016 - 2017

5.              Verslag kascontrolecommissie 2016 - 2017

6.              Goedkeuring jaarrekening en decharge bestuur bestuursjaar 2016 - 2017

7.              Voorstel begroting 2017 - 2018

8.              Voorstel contributie 2017 - 2018

9.              Voorstel bestuurssamenstelling 2017 - 2018

10.           Doelen 2017 - 2018

11.           Rondvraag

12.           Sluiting